Ferslaafd!!    Cees Veenstra

Jim kenne su wel, meensen die in è stad omhange, meastentiids wat suteruch in è kleren en wat goar om è kop. Skere doën su hun faak ok niet.
’s Avens op soek naar un slaapplekje op un bank, un stege of un breuge wer’t su onder slape kenne. Su skarrele su fan de iëne naar de andere dag.
Ut binne faak doodgoeie meensen, die’t deur omstandigheden ut spoar wat kwyt raakt binne.
Nou binne dur suveul soorten fan ferslaving, dat ik su niet opnoeme ken.
Dér mutte ju dan hast spcialist foar weze en dat bin ik seker niet!
Ik hef wel medelyden met disse groep meensen, want ut is faak búten hun skuld om dat ut su fer kommen is. En ut is ferskrikkeluk dat meensen sowieso op straat of in portieken de nacht deur bringe mutte. Mar ja, ju wurre in dit laan skatryk, of su make ju straatarm. Dat siën je overal om je heen. Hier gaat ut warskynluk om de aller armsten onder oans.
Ju hewwe de ferslaving  ok in ferskillende soarten en swaarten.
Ju hewwe slikkers, snúvers, mar ok spuiters- en dan hef ik ut noch niet iëns over de ferskillende middelen die’t su brúke.
 Ut sal ju kien mar weze? Nou is ut wel su, dat de measte meensen dinke:
Nou, dan stoppe su toch gewoan. Mar su gewoan is dat niet!!
Ferslaafd is ferslaafd en dér komme je niet su gau vanou. Gelukkuch binne dur ók meensen die’t die ferslaafden helpe, dan siëne ju wel in oans eigen Sneek. Nee, ik noem geen namen, mar jim wete allegaar wie ik bedoël, Jan en syn helpers. Ik nim myn petsje dur foar af.
Je hewwe ok een groep die seit: “Eigen skuld, dikke bult”, hadden su mar niet met die rotsoai beginne mutten. Dér sit fansels ok un kern fan waarhyd in.
En dan hewwe ju ok noch de kategerie die’t ut geen donder útmaakt en ut liefst siën su dat disse meensen ut ut straatbeeld ferdwyne  súden.
Die hewwe helemaal niks met ferslaving. Weg dur met!!
Die gane ’s avens achter hun kiekkast zitten en wissele dat ou met ut draaien en opbrannen  fan hun sjekjes, un paar pilskes en dérna  un stuk of wat koppen koffie en dan weer un sjekje. Nicotine, coffeïneA en alcohol, su kenne dur niet sonder. Mar ferslaving?, su mutte dur niet an dinke!
Over ferslaving sproken!!