“Besúnuge”.    Cees Veenstra.    

Bêste Sneekers en andere láángenoaten.    
Wij mutte ut us even hewwe over de besúnugingen. We seure dur allegaar over, mar we wete hast niet iëns werom we- en dus ók jimme besúnuge mutte.
Wél wete de measten fan oans wérop at besúnugt wurre “mut”.
Dat is in ut éérste plak op è sorch. Ut kabinet fient dat ur 40 % súnuger met omsprongen wurre ken. At je invalide binne, of andes hulpbehoevend, wer’t ju froeger thúshulp foar kregen, dat soart fan dingen dat kenne ju straks wel skudde.
Ju kiendes- of at ju die niet hewwe, ju buren mutte jou mar helpe. En at die ut ók niet doën kenne, dan mutte ju kennissen ju mar helpe. Simpel toch? “Participatiemaatschappij” hiet dat. Koning Willem het ut noch su moai foarlezen op u tillevisie. Ja hij docht ók, at su oans wat steune, dan kenne Maxima en ik krék dat húske in Griekenláán kope. En at ut even ken, un hekje dur omheen. Miskiën kenne we dur sels ók noch wel un raceboatsje bij anskaffe. Ut klonk um self as musiek in è oren. Ja, ju kenne ok niet altyd in Argentininië sitte, dat wud ok iëntonuch nou.
Wat? wij noch meer besúnuge?
Ja seker, op è pliesieburo’s en è bráánweerkasernes! Ut blau mut weer op straat.
Mar dat ken toch niet? Die buro’s binne ommes noch mar un paar jaar oud- en hewwe miljoenen
( te feul) kost. Ja, dat is su, mar dat was un foutsje, dér ken de overhyd niks an doën.
De fersorgingshúzen, oh nee, dat magge ju niet meer sêge, fersorge mutte ju kiendes of je buren ommes doën. Nou, ut skoalgeld dan, dér ken ók noch wel wat op besúnicht wurre.
Dur is straks toch un gebrek an domme méénsen- en de elite krijt su ók wat meer rúmte op è universiteiten. Dan ók mar metiën de loanen fan è gewoane man wat meer befrieze- en de “hoogte” fan è útkeringen noch wat ourome, tsja, alle bitsjes helpe.
En as klap op è fuurpylk de Euro onderút. 1,2 euro foar un U.S. dollar, un daling fan sun 11%- en ut end noch niet in sicht.  Dus de búten- Europese boadskappen su as skoenen, kleren- en feddere rotsoai út ut Oasten en Amerika straks moai wat duurder.
Mar nou niet fedder seure, mar siën naar de noadsaak fan al disse besunugingen!!
Noadsaak!!.
Wij, ja dat binne jimme, mutte straks oans nije J.S.F.’s  betale, dur mutte noch wat nije helicopterkes bij en oans gryze see- skipkes wurre dur ók niet beter op. Lui út ut Midden-oosten hewwe sorcht dat de pliesies fan oans nije geweren “krije”, passe moai bij hun krekt “kregen” nije uniformen. Ja jonges, ut ken férkere. 
De “loanen” van oanze toppers mutte hoog blyve- en de commissariaten mutte we ók niet fergete. Dan de ouwedagsvoorziening fan disse méénsen, ut Europees parlement.
Om de iëntonighyd te ferbreken, ferhúze su elke maand fan Straatsburg naar Brussel- en weer werom. Nee, niet alleen de parlementariërs, mar ók de hele soai dur omheen. ( Doët de gemeent Súdwest-Fryslân ok al un bitsje ).Dat ók de fersekeringsmaatskappijen un duit in ut welbekende sakje doën, sal jim niet befreemde. Sij soeke straks de goëdkoopste dokter foar jim ut. En su ken ik noch wel even deurgaan!! Ik stop met skryven, mar wat ik sège wil is dit:
Kom op lui, niet seure, jimme mutte un ander ók wat gunne, dus kop óp!!!