De Eierbreuge

 

 

Een breuge in Sneek, die’t we kenne as de Eierbreuge. In froeger tyden wudden dér de eies ferhandeld, krekt su at de suup op è Suupmerk, de visch op ut Vischmarktplein en de skapen op ut Skapenplein ferhandeld wudden.

Namen die ’t oans herinnere an froegere tyden, toen een wip brúkt wudde om de skipkes met butter en kaas in de Wip te laden en te lossen, at su fan de Waag brocht of haald wudden. 

Un plak ok, wer’t fanouds altyd meensen te finen waren. En dér is nog niet su feul an feranderd. Wat wel feranderd is, dat we geen Waag meer hewwe, oanse oasterburen fónnen in mei 1945 dat we dér as Sneekers wel sónder konnen.

Mar werom naar de Eierbreuge. Na de oarlog kreeg die breuge steeds meer aandacht fan de Sneekers.

Su veul sels, dat è gemeente Sneek fón dat ur mar un nije breuge komme moest.

De ouwe wudde dus sloopt en dur kwam un overklúzing foar in ut plak. Ja, wel veul rúmer,

mar fan een breuge konst niet meer prate, op è breuge wel, en dat konst ok siën an de brune sapskeuten dië’t hier en der op è groan leiden. Su wudde ut praathoekje deur de gebrúkers markeerd. Gebeurde dit eerst via ut bekende prúmke, later su dit ánfuld wurre met peukjes fan ‘ De Weduwe’ dië’t hun sporen op è straat na lieten. Toen kwam dur een tiid, dat ut roken niet meer su gebrúkeluk was en wudden de sigarettepeukjes ferfangen deur plakjes kaugum.

Dit had as foardeel dast moai siën konst wat de mannen hun plakje in è stad was, want dat bleef feul beter legen as die peukjes sware van “Van Nelle”

Trouwens, hun vaste plekje konnen je ok siën an de enigzins deursakte bovenleuning bij de Wip, der’t soms wel drie of vier zware konten steun op sochten bij gebrek an un echte leugenbank in è stad.

Dat su derbij ok nog foar un stuk werkgelegenhyd in u stad sorgden hadden su soms sels niet in è gaten, mar de gemeentereiniging had ur maandagsmorrens weer een mooie klus bij want de middenstáán wu de straatsjes foar hun winkeldeur wel weer graag skoan hewwe fansels.

Somstyden leek disse plek wel ut senuwcentrum fan è stad, want fan alles wudde hier besproken.

De gemeentelukke politiek, wér at folgens sommigen geen donder fan klopt, mar ok ut foetballen wudde hier útgebreid besproken. Dat ut stadsnijs hier soms eerder bekend is as bij de Sneeker Krante sal dan ok geen iën ferbaze. Dur wud wat oukletst op disse plak en de ferhalen dië’t der rond gaan, wurre steeds weer deur anderen op hun eigen manier ánfuld en fan commentaar foarsiën. Dat sukke sterke ferhalen steeds sterker wudden  sal jim dan ok niet ferbaze. Alle Sneeker projecten binne hier útfoerig besproken, fan aanleg Prins Hendrikkade tot ut bouwen fan de Accoya breuge, fan Geeuwtunnel tot parkeerkelder. En ók steeds wisten ze feilloos te fertellen wat de fouten an disse zaken waren.

 Ok stom fan è Gemeente fansels dat se disse ‘deskundigen’ noait fan te foaren om advies fraagt hewwe. 

De kans is groat dat jim disse groep meensen in è stad foarbij lope sónder se op te merken, omdat jim de kop dan bij andere saken hewwe. Mar let mar us goëd op, su ontbreke hast noait op hun praat-stek.

Siek binnen disse mannen hast noait en en ferkoudhyd wud ter  plekke faak oplost met út flieben fan un dikke rachel die op u stoeprááne opdroogd en su syn einde dan wel fynd. 

 ’s Winters sit ut wat koud op die yzeren leuning fan è Wipbreuge en waait de kouwe noardewyn hun ondanks hun dikke duffels, wérfan de kraag al rechtop staat suwat fan è leuning ou.

Dan ferhúze de mannen naar de andere syde fan è straat en stane se teugen de gevel fan de winkel fan Zandstra Sport en bij Oostewyn ferkasse su dan weer naar de gevel fan Scheer en Foppen. Binnen disse ‘gouden’ driehoek binne su steeds anwezeg en hewwe su altyd een lij plekje om bij te kletsen.  

De kenst hast sège dat su met alle wynen met draaie en wat dat betreft binne ut best wel útslapen jonges. Nou ja, útslapen is wat un groat woard in dit ferband, want de dag skiët meestentyds al moai op foardat de mannen hun vaste stek weer innomen hewwe. Ieuwig sonde trouwes dat su niet een echte leugenbank hewwe om hun ferhalen an de Sneeker bevolking te slyten, ut su un anwinst foar de stad weze.

 

Cees Veenstra.