De Sperkhemmer ijscoman

 

Hij reed met syn ysco-karke deur ut Sperkhem. Ut was mar un heel klein karke, en de rollen

ys hat ie onderin syn karke lêgen, in un soate fan blikken kiste, die op syn beurt ok weer omringd was met ysklontsjes, die ‘t weer in un groatere kiste saten.

Die ysklontsjes haalde die bij Skijf ijs op u Kleine Palen.

Hij woande in u Bleekjesbuut, un buut dy’t su noemd wudde, omdat su een klein bleekje foar de deur lêgen hadden.

Ut was un grauwe kerel die ijscoman, as’t um fan achteren op syn bakfietske gaan sachst,

moest om ut bakje met ys soeke, su breed was die man. Hij hat as su veul méénsen in die tyd ok un bijnaam,:” Stoomwals” wudde dy noemt. Dat kwam wárskynluk omdat ie altyd su sat te hymen en te blazen at ie fietste op syn yskarke. Mar ja, wat wúst ok ast dik over de honderd kilo weegst. Mar nou even over 0"Stoomwals" syn hánnel,: su as ik al sei, had de beste man rollen ys in syn karke en konnen ju ysco’s krije fan vijf, tien en vyftien cent en miskyn ok nog wel van un kwatsje, mar die wudden bij oans in u buut niet ferkocht. Su ryk was de buut nou ók weer niet. De procedure fan ut kopen fan sun ijsco ging as folgt,: met roaie wangen fan opwiining stapten ju op u man ou en seiden dan heel grootsk,:’mag ik iën fan un dubbeltsje’ en dat was al hiel wat, want de measten kregen ien fan un stúver. Afijn, de klep fan ut ysbakje ging dan open en met je snotneus hast op ur karke keken je toe at ur ut plak wel dik genoeg sneed, want dat hat ur noch wel us an. At ur sneden was, plakte de beste man dur an elke syde un koekje op en klaar was de hap. Eest súnich an de kantsjes dur wat ys ou slikke en dan su stadich as mogeluk wat met ut koekje beginne. Mar dur foaral su lang mogelijk met doën, want de kreegst niet elke dag un ysco.

Nou mut ien ding my noch fan ut hart, want at Stoomwals syn ysjes sneden hat en dur sat noch wat ys an ut mes, dan moest dat noch wel skoan fansels.

Dat dee de beste man as folcht, met un roetine gebaar haalde hij ut mes onder syn neus deur,

werbij syn tonge op un handige manier ut mes 'skoan' maakt. Iën keer heen en iën keer terug hale en ut mes was weer klaar foar gebrúk.

Ok sneed ut mes na ut 'skoanmaken' weer un heel stuk beter en gong weer as butter deur ut ys. Su sneed ut mes dus fan twee kanten en kon "stoomwals" weer fedder naar ut folgende straatsje.

 

Cees.V.