Ane peardsje.  Cees Veenstra.

 

Ja, su noemden su hem in è buurt, Ane peardsje.

Hij woande an è Woudfaartkade in iёn fan die rij húskes, grênzend an ut boerderijke wer’t  froeger boer Wester in woande . Un moai húske, met un bleekje dur foar en útsicht op è Woudfaart.

Syn fader hiette Lútzen- en werkte  op un melkfabriek in Sneek

Omdat Ane dèrdeur faak pearden foar de melk- en andere karren sach, kreeg de liefde foar ut peard um te pakken.

Dérom terug naar Ane- en foaral hoe at ur an syn bijnaam kommen is.

Nou , dat sat su! As kien draafde Ane altyd deur de straten fan ut Sperkhem-

en  ók at ur naar skoal moest hadden  Ane de gang dur altyd in.

En Ane draafde wat ou. Dat kwam omdat Ane docht dat ur op un peardewagen sat met un echt peard der foar. Je konnen um dan ok altyd roepen hore:

Fort sik en dan klakte dy met syn tonge, sudat ut peard noch harder begon te draven. Dat ging soms su hard, dat Ane syn peard niet bijhoue kon. Ut leek soms wel at ut peard fleugels had, su had ut beest de gang dur in.

Dat was ut moment dat Ane lúúd riep! Hó, hó, sik- en de teugels weer wat strakker anhaalde.

Met syn klompen boatstse Ane ut gelúd fan è hoeven fan ut peard na, je konnen dan ok dúdluk hore at ut peard draafde  of just galoppeerde.

Somstyden at ut beest niet dee wat Ane wú, kon ut gebeure dat ut denkbeeldige swypke dur an te pas kwam om ut hynder in beweging te krijen.

Nee!, dat dee Ane niet faak, want hij was gêk op ut beestje.

Mar wat wúst ok, ast ur hast elke dag met út ryden gaast.

Su at è yzeren hoepels fan un peardewagen slieten, su slieten de klompen fan Ane. Foaral at ut hynder in iёn keer stoppe moest, dan stónnen de houtsplinters fan Ane syn klompsoalen in è straatstiёnen.

Ut peard het syn ouwelui waarskynluk heel wat geld (klompen) kosten, mar dat sal Ane toendertyd un sorch weest hewwe. Met sun moai peard foar de karre, as Ane had, prakkeseare je niet over de soalen fan je klompen fansels.

Mar iën ding is seker, Ane het un moaie tyd met syn pearden had- en hij het ur noch lang fan genoaten.

Wat ur toen niet wist, was dat ur de bijnaam Ane peardsje krije su as boven noemd.